Goto content Goto gnb Goto footer

커스터마이징

Customizing
High Quality
High Performance
High Quality
High Performance
High Quality
High Performance

Why must be Tellustech?

내구성 up

기존 케이블 대비 확연한 내구성 보장

가성비 up

기존 케이블 대비 고성능, 저렴한 단가

전문성

다양한 개발이력 및 다양한 업체 납품

고품질

고품질 및 체계적인 품질관리로 최상의 품질 보장

커스터마이징 제품

KMS515(L)

KMS515(S)

MS-156

MS-156

MS-180

KMS515(L)